OBCHODNÍ PODMÍNKY

Web www.sazky-tipyzdarma.cz vydává tyto:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE

Www.sazky-tipyzdarma.cz poskytují poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy a jiné sportovní události konané po celém světě. Smlouvou o poskytování služeb se www.sazky-tipyzdarma.cz zavazují poskytnout zákazníkovi službu spočívající v zasílání tipů na výsledky konkrétních sportovních zápasů nebo jiných sportovních událostí, případně i jejich konkrétních částí, a to za úplatu a v závislosti na typu členství, které zákazník zvolí. Zaslané tipy mají pouze doporučující charakter a www.sazky-tipyzdarma.cz nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy) . Služby poskytované webem www.sazky-tipyzdarma.cz (sázkové poradenství) mají pouze informativní charakter. Je na úvaze každého zákazníka, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, stejně jako zda a v jaké výši učiní případně sázku na konkrétní sportovní událost. www.sazky-tipyzdarma.cz výslovně deklarují, že nepřijímají od zákazníka peníze do sázky a že za něj nesází ani nečiní žádné jiné kroky směřující k uzavření sázky. Cena za službu zahrnuje i náklady spojené s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Ceny služeb jsou konečné včetně všech daní a poplatků. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z využití služeb nabízených na webu, se řídí právním řádem České republiky.V případě, že je smluvní stranou smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). O spotřebitelskou smlouvu se jedná vždy v případě, že je stranou fyzická osoba a služby objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se tak na smluvní stranu ochrana spotřebitele dle výše citovaných právních předpisů a těchto VOP, zejména jako nespotřebitel nemá strana právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními ObčZ. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na fyzické osoby (lidi), které uzavírají smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Jako smlouva o poskytování služeb (dále také jen jako „smlouva“ ) se v těchto VOP označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto VOP, může jí tedy být například i smlouva kupní na nákup kreditů či VIP EXTRA tipů, smlouva, kterou je prodlouženo stávající členství zákazníka nebo kterou je uzavíráno VIP EXTRA členství, apod. Obchodní podmínky i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je www.sazky-tipyzdarma.cz archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Www.sazky-tipyzdarma.cz nabízí své služby na webu. Www.sazky-tipyzdarma.cz nabízí svým zákazníkům tzv. VIP členství, jehož jednotlivé druhy se liší pouze dobou trvání členství a v závislosti na něm jeho cenou. V rámci VIP členství bez ohledu na jeho druh www.sazky-tipyzdarma.cz zákazníkovi garantují poskytnutí minimálně 5 (pět) VIP tipů měsíčně po celou dobu trvání VIP členství. Současně si zákazník může přikoupit tzv. VIP EXTRA tipy nebo VIP EXTRA členské tarify a balíčky , přičemž poskytování těchto služeb je závislé na době trvání VIP členství. Zanikne-li zákazníkovo VIP členství, resp. Neprodlouží-li si zákazník VIP členství, zaniká mu rovněž automaticky i přístup do této VIP EXTRA sekce nebo LIVE sekce. Www.sazky-tipyzdarma.cz na webu uvádí popis jednotlivých druhů VIP členství a na to navazujících možností nákupu VIP EXTRA tipů, balíčků a tarifů, případně dalších služeb, a možnosti nákupu kreditů, za které je možné hradit některé ze služeb nabízených na webu, včetně ceny služeb. Cena služeb je uvedena včetně veškerých daní a poplatků. Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na uzavření smlouvy. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Zákazník si zvolí druh VIP členství (členský tarif), (dále také souhrnně jako „závazná objednávka“). Závaznou objednávkou se rozumí rovněž objednávka dalších služeb prezentovaných na webu nad rámec VIP členství. Na svém mailu, který poskytne na základě komunikace na facebooku, má zákazník přístup k tipům. veškerým učiněným objednávkám, informacím o svém VIP členství nebo dalších nakoupených službách a provedených platbách. Následně je systémem automaticky přesměrován na platební bránu GoPay a provede úhradu ceny služeb některou ze zde nabízených možností. V případě, že zákazník nemůže zaplatit cenu služeb žádnou ze zde nabízených platebních možností, učiní dotaz prostřednictvím emailu: sazkytipyzdarma@gmail.com , ze kterého mu bude www.sazky-tipyzdarma.cz sděleno bankovní spojení pro úhradu ceny za služby bezhotovostním bankovním převodem. V případě nákupu kreditů si zákazník vybere příslušný počet kreditů, které chce objednat, učiní objednávku a následně je systémem automaticky přesmněrován na platební bránu GoPay a provede úhradu ceny kreditů některou ze zde nabízených možností. V případě, že zákazník nemůže zaplatit žádnou ze zde nabízených platebních možností, učiní dotaz prostřednictvím
emailu: sazkytipyzdarma@gmail.com ze kterého mu bude www.sazky-tipyzdarma.cz sděleno bankovní spojení pro úhradu ceny za služby bezhotovostním bankovním převodem. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník zaplatí cenu objednaného VIP členství, resp. cenu objednané služby. Objednávka včetně daňového dokladu bude zákazníkovi zaslána včetně platných všeobecných obchodních podmínek na jeho emailovou adresu. Www.sazky-tipyzdarma.cz nenesou odpovědnost za prodlení na straně třetího subjektu, a to výslovně včetně prodlení v rámci platebních transakcí prováděných GoPay. Jedná se výslovně i o případy, kdy zákazník v důsledku prodlení ze strany GoPay neobdrží objednanou službu včas nebo nedojde ke včasnému zobrazení zakoupeného tipu. Zákazník má právo stávající členství (členský tarif) prodloužit o stejnou dobu trvání nebo členský tarif změnit, nebo členství zrušit, a to zasláním žádosti na email: sazkytipyzdarma@gmail.com minimálně 5 dnů přede dnem plánovaného automatického prodloužení stávajícího druhu VIP členství. Ke změně členského tarifu dojde v okamžiku úhrady ceny nového členského tarifu. Nesdělili zákazník nejpozději do 5 dnů před uplynutím jeho stávajícího členského tarifu na email: sazkytipyzdarma@gmail.com , že na trvání členství nemá zájem nebo že požaduje jeho změnu, dochází k automatickému prodloužení jeho členství za stejných podmínek a o stejnou dobu trvání, čímž zákazník současně vyslovuje svůj souhlas s automatickým prováděním plateb prostřednictvím platební brány GoPay . Veškeré objednávky učiněné zákazníkem prostřednictvím webu www.sazky-tipyzdarma.cz jsou závazné. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Před odesláním závazné objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v závazné objednávce. Údaje uvedené a odeslané v závazné objednávce jsou ze strany www.sazky-tipyzdarma.cz považovány za správné. Objednávka ze strany zákazníka obsahující jakékoli, i nepodstatné, dodatky, odchylky od podmínek návrhu, výhrady, omezení či jiné změny je novým návrhem na uzavření smlouvy. Pokud bude objednávka novým návrhem na uzavření smlouvy, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí nového návrhu zákazníka. Zákazník přijetím těchto VOP prohlašuje, že si je vědom své zejména finanční situace a že s tímto vědomím se také stává VIP členem www.sazky-tipyzdarma.cz a přistupuje k nabízeným službám. Společnost www.sazky-tipyzdarma.cz si vyhrazuje právo registraci zákazníka odmítnout, resp. odmítnout objednávku a neuzavřít se zákazníkem smlouvu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

Obchodními podmínkami je zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Tyto VOP představují nedílnou součást smlouvy uzavřené prostřednictvím webu. VOP i smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná, a to ani pro zákazníka. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání na webu a zákazníkovi je tak dána možnost před vlastním provedením závazné objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku služeb na webu není zpoplatněno zvláštní sazbou.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Provozovatelem je Vojtěch Počta, Ke Skále 1020, 25168, Kamenice (IČ: 8056234), e-mail: sazkytipyzdarma@gmail.com, tel: 702010923. Povinnosti www.sazky-tipyzdarma.cz vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména ze ZOS a ObčZ, vůči jiným subjektům zejména z ObčZ. Web obsahuje kompletní seznam služeb nabízených zákazníkovi včetně jejich základního popisu a ceny. Veškeré ceny služeb prezentovaných na webu jsou v korunách českých včetně zákonné DPH. Případné slevy a akce se neslučují, neníli na webu uvedeno výslovně jinak. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. www.sazky-tipyzdarma.cz je vyhrazeno právo změnit cenu služeb v případě jejich chybného uvedení, technické chyby, a jiné objektivní příčiny nesprávně uvedené ceny. V případě, že na straně www.sazky-tipyzdarma.cz došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny služeb na webu nebo v průběhu objednávání, není www.sazky- tipyzdarma.cz povinnen poskytnout zákazníkovi služby za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že již zákazník cenu uhradil (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě mají www.sazky-tipyzdarma.cz právo na odstoupení od smlouvy. Pokud cena uvedená u služeb na webu nebo v průběhu objednávání již není aktuální, je zákazník na tuto skutečnost neprodleně upozorněn. Pokud dosud nedošlo ze strany zákazníka k zaplacení ceny, není www.sazky-tipyzdarma.cz povinnen smlouvu uzavřít. V případě, že www.sazky-tipyzdarma.cz zaznamenají jakoukoli podezřelou platební transakci prostřednictvím platební karty či jiného platebního prostředku, jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným institucím a státním orgánům. Www.sazky-tipyzdarma.cz si současně vyhrazují právo neprovádět nebo pozastavit provádění služby nejméně do doby, než bude záležitost vyřízena a potvrzena oprávněnost platební transakce. Informace a údaje poskytnuté zákazníkem považují www.sazky-tipyzdarma.cz za pravdivé a dle nich poskytují objednanou službu. www.sazky-tipyzdarma.cz neodpovídají za jakoukoliv újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě v důsledku zákazníkem poskytnutých nepravdivých nebo zkreslených informací a údajů. Www.sazky- tipyzdarma.cz nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať už přímo nebo nepřímo, použitím tipu nebo jakékoliv další informace (například analýzy). Www.sazky-tipyzdarma.cz nenesou odpovědnost za škodu nebo jinou i nemajetkovou újmu, která vznikne zákazníkovi nebo třetí osobě nerespektováním těchto VOP ze strany zákazníka. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy potvrdí www.sazky-tipyzdarma.cz bez zbytečného odkladu zákazníkovi elektronicky nebo písemně jeho přijetí a provedou bez zbytečného odkladu posouzení tohoto odstoupení od smlouvy. V případě, že bude odstoupení od smlouvy shledáno jako důvodné, pak nejdéle do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy budou navráceny zákazníkovi finanční prostředky, resp. jejich alikvotní část. V případě, že zákazník již poskytnutou službu čerpal, nemá právo na vrácení finančních prostředků. Www.sazky-tipyzdarma.cz mají právo vypovědět smlouvu,
jestliže a) zákazník není schopen finančně plnit podmínky smlouvy nebo pokud je nesplní ve lhůtách definovaných ve smlouvě nebo v těchto VOP, b) staneli se plnění smlouvy nemožné, c) www.sazky-tipyzdarma.cz ztratí způsobilost k provozování služeb nebo se rozhodnou ukončit provoz své činnosti, nebo d) v případě, že klient www.sazky-tipyzdarma.cz uvede nepravdivé či hrubě zkreslené informace. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu zákazníka nebo formou emailu na adresu elektronické pošty zákazníka. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi zákazníkovi.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Web je oprávněna prohlížet a služby zde nabízené objednat a využívat pouze osoba, která dovršila věk 18 let, je plně svéprávná a souhlasí s těmito VOP. Zákazník prohlašuje, že objednávka služby na webu nebyla učiněna z přinucení ve smyslu ustanovení § 587 ObčZ. Odesláním závazné objednávky souhlasí zákazník automaticky s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavření smlouvy. Náklady, které zákazníkovi vznikají v této souvislosti, si hradí zákazník sám. Zákazník je povinen při výběru služby zvážit druh služby a její účel. Zákazník má právo si veškeré informace ověřit u www.sazky-tipyzdarma.cz dotazem učiněným telefonicky či emailem. Zákazník je povinen uhradit www.sazky-tipyzdarma.cz cenu služeb, která je sjednána při uzavření smlouvy. Platební podmínky, tj. způsoby platby, jsou obsahem komunikace mezi www.sazky-tipyzdarma.cz a zákazníkem v rámci procesu objednávky služby, přičemž zákazníkovi je dána dostatečná možnost pro volbu platebního prostředku. Platební podmínky jsou uvedeny v těchto VOP. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby poskytované www.sazky-tipyzdarma.cz objednává na vlastní riziko a výhradně pro svou vlastní potřebu. Zákazník prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy zvážil svou finanční situaci a své finanční možnosti a s tímto vědomím nabízené služby hodlá využívat. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) smějí být použity výlučně k soukromým účelům a zákazník není oprávněn s těmito nikde veřejně nakládat, prezentovat je nebo je použít, jinak odpovídá za škodu i jakoukoliv i nemajetkovou újmu, která tím www.sazky-tipyzdarma.cz vznikne. Zákazník není oprávněn poskytovat zaslané tipy třetím osobám. V případě porušení tohoto závazku zákazníka jsou www.sazky-tipyzdarma.cz oprávněny od smlouvy odstoupit. Zákazník prohlašuje a souhlasí s tím, že služby a s nimi související poskytované produkty (např. analýzy apod.) nesmí použít tak, aby na základě služby poskytnuté www.sazky-tipyzdarma.cz vznikla jiné osobě škoda nebo jakákoliv i nemajetková újma. Způsobí-li zákazník poskytnutou službou škodu nebo jinou újmu jakékoliv jiné osobě, je povinen tuto škodu nahradit přímo té osobě, které škodu způsobil. V takovémto případě nenesou www.sazky-tipyzdarma.cz žádnou odpovědnost a není povinna se na řešení škod žádným způsobem podílet. Zákazník má právo vypovědět smlouvu. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně na adresu www.sazky-tipyzdarma.cz nebo formou emailu na adresu elektronické pošty: sazkytipyzdarma@gmail.com Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi www.sazky-tipyzdarma.cz. V případě zániku smlouvy z jakéhokoliv důvodu (tedy uplynutím doby VIP členství, výpovědí, odstoupením od smlouvy nebo jinak) případně zákazníkem nevyčerpané kredity zanikají, nelze je proměnit za peníze a www.sazky- tipyzdarma.cz nejsou povinny zákazníkovi vrátit finanční částku odpovídající hodnotě zákazníkem zakoupených a nevyčerpaných kreditů. Dosud nevyčerpané kredity však zůstávají stále na VIP účtu zákazníka a v případě zakoupení dalšího členství nebo služby se tyto kredity stávají znovu aktivními a zákazník s nimi může dále disponovat.

ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY UZAVŘENÉ ZA POMOCI PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Souhlasem s těmito VOP v objednávce zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby dle těchto VOP budou splněny (dodány) před uplynutím zákonné lhůty 14ti dnů ode dne uzavření smlouvy a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy . V ostatních případech může zákazník odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů zprostředkovaných www.sazky-tipyzdarma.cz je nižší než zákazníkem očekávaná nebo že poskytnuté analýzy nejsou tak podrobné, jak zákazník očekával. Tuto skutečnost bere zákazník na vědomí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen zaplatit www.sazky-tipyzdarma.cz cenu za objednané služby. Cena služeb v CZK, tedy českých korunách, je splatná současně s podáním objednávky. Závazek zákazníka uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet www.sazky-tipyzdarma.cz. Cenu služeb může zákazník uhradit prostřednictvím platební brány GoPay (kam je automaticky přesměrován po vytvoření objednávky), případně bezhotovostním bankovním převodem dle pokynů, které mu budou sděleny na vyžádání na emailové adrese sazkytipyzdarma@gmail.com.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Před odesláním platby bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají www.sazky-tipyzdarma.cz o zákazníkovi nezbytné osobní údaje. Zákazník uděluje www.sazky-tipyzdarma.cz souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje, resp. souhlas se zpracováním těchto údajů, uděluje zákazník www.sazky-tipyzdarma.cz , případně osobě zmocněné www.sazky- tipyzdarma.cz, na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a dotazníků týkajících se uskutečněných obchodů mezi www.sazky-tipyzdarma.cz a zákazníkem. Zpracováním osobních údajů zákazníka mohou www.sazky-tipyzdarma.cz pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl www.sazky-tipyzdarma.cz, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Údaje o zákaznících a službách jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob spolupracujících s www.sazky-tipyzdarma.cz při plnění služby objednané zákazníkem. Za tímto účelem uděluje zákazník www.sazky-tipyzdarma.cz výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, a uděluje těmto osobám souhlas se zpracováním těchto svých údajů. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou mu www.sazky-tipyzdarma.cz povinny tuto informaci předat. www.sazky-tipyzdarma.cz má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud by zákazník nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může vzít svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů zpět, a to prostřednictvím emailu sazkytipyzdarma@gmail.com . Www.sazky-tipyzdarma.cz zašlou zákazníkovi potvrzující email a dojde k odstranění osobních údajů zákazníka z databáze www.sazky-tipyzdarma.cz v nezbytném rozsahu. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů zákazníka přechází na právní nástupce www.sazky-tipyzdarma.cz

PRÁVA ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Případné reklamace může zákazník uplatnit prostřednictvím emailu: sazkytipyzdarma@gmail.com . Reklamaci jsou www.sazky-tipyzdarma.cz povinny vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. www.sazky-tipyzdarma.cz následně vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Zákazník bere na vědomí, že nesprávnost poskytnutých tipů, resp. nižší míra úspěšnosti než zákazník očekával, nelze s ohledem na charakter činnosti www.sazky-tipyzdarma.cz , která je pouze doporučující/konzultační reklamovat a na takové reklamace nebude brán zřetel. Zaslané tipy mají výhradně doporučující charakter, www.sazky-tipyzdarma.cz neposkytují žádnou garanci za správnost poskytovaných tipů, resp. jejich naplnění při konkrétní sportovní události.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávají www.sazky-tipyzdarma.cz o zákazníkovi nezbytné osobní údaje. Zákazník uděluje www.sazky-tipyzdarma.cz souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje, resp. souhlas se zpracováním těchto údajů, uděluje zákazník www.sazky-tipyzdarma.cz , případně osobě zmocněné www.sazky-tipyzdarma.cz , na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a dotazníků týkajících se uskutečněných obchodů mezi www.sazky-tipyzdarma.cz a zákazníkem. Zpracováním osobních údajů zákazníka mohou www.sazky-tipyzdarma.cz pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl www.sazky-tipyzdarma.cz , jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Údaje o zákaznících a službách jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob spolupracujících s www.sazky-tipyzdarma.cz při plnění služby objednané zákazníkem. Za tímto účelem uděluje zákazník www.sazky-tipyzdarma.cz výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, a uděluje těmto osobám souhlas se zpracováním těchto svých údajů. Požádali zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou mu www.sazky-tipyzdarma.cz povinny tuto informaci předat. www.sazky-tipyzdarma.cz mají právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud by zákazník nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může vzít svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů zpět, a to prostřednictvím emailu www.sazky-ipyzdarma.cz. www.sazky-tipyzdarma.cz  zašlou zákazníkovi potvrzující email a dojde k odstranění osobních údajů zákazníka z databáze www.sazky-tipyzdarma.cz v nezbytném rozsahu. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů zákazníka přechází na právní nástupce www.sazky-tipyzdarma.cz .

MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) ObčZ společnost www.sazky-tipyzdarma.cz sděluje, že mimosoudní vyřizování stížností je prováděno skrze kontaktní údaje www.sazky-tipyzdarma.cz, zejména skrze adresu elektronické pošty: sazkytipyzdarma@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašlou www.sazky-tipyzdarma.cz na emailovou adresu zákazníka. Možnosti obrátit se na dohledové orgány upravují příslušné právní předpisy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze
web uzavřena. Veškeré změny těchto VOP jsou elektronicky zaznamenávány
u www.sazky-tipyzdarma.cz a v případě žádosti je www.sazky-tipyzdarma.cz zákazníkovi zpřístupní. www.sazky-tipyzdarma.cz mohou znění VOP měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran smlouvy se vždy řídí tím zněním VOP, za jejichž účinnosti vznikly, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. V případě změny obchodních podmínek uvedou www.sazky-tipyzdarma.cz datum změny nových obchodních podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by zákazník prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy. Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1.1 2019 a jsou účinné od 1.3.2019 do doby jejich případné změny ze strany www.sazky-tipyzdarma.cz. Provozovatel: Vojtěch Počta
Sídlo: Kamenice Ke Skále 1020 IČO: 8056234,
email: sazkytipyzdarma@gmail.com